Chantiers \ #151025082020 · 25.08.2020 Imprimer Envoyer mon devis

Travaux à réaliser

Grillage 1.00

Tous types de pose de grillage. Finitions à voir avec l'entreprise.
100m droot an engem bierg +- 1,20m heischten ennerschedd vum deifsten op den heichsten punkt

Mat 2 diieren

Daat ganzt soll haarden droot sinn wou abetoneiert muss ginn an den buedem (wiss) farw soll groo sinn an en soll 1.20m heich ginn

Daat ganzt soll fir november gema ginn an och do ferdeg ginn

Date de début souhaitée : Non renseignée

Budget : Non renseigné

Commune : Parc Hosingen

Village : Non renseigné

Contactez cette personne pour lui envoyer votre devis.
Connectez-vous à votre compte entreprise ou
inscrivez-vous pour accéder aux coordonnées de ce client.